Prisijunkite

Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės ir viešbučių paskirties pastatų Drujos g. 2, Vilniuje, rekonstravimą

Norėdami stebėti tiesioginę transliaciją, prašome užsiregistruoti.

Siekiant tinkamai vykdyti LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Nr.2016/679) nuostatas, teikiame informaciją dėl pateikiamų asmens duomenų:


• duomenų tvarkytojas – SĮ „Vilniaus planas“;

• duomenų subjektas – visuomenės atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys;

• pateikiami asmens duomenys: vardas, pavardė, atstovaujama institucija, el. pašto adresas, telefono numeris;

• duomenų tvarkymo tikslas – užtikrinti tinkamą Projekto viešinimo procedūros ir kitų privalomų, susijusių procedūrų, kurias reglamentuoja LR teisės aktai, atlikimą.

• duomenų gavėjai – Projekto Užsakovas – Vilniaus miesto savivaldybė, derinančios institucijos.

• duomenų tvarkymo/saugojimo terminas – ne mažiau 5 metai nuo Projekto pridavimo Užsakovui datos. Suėjus nustatytam terminui pateikti duomenys sunaikinami LR įstatymais ir Įmonės vidaus teisės aktais nustatyta tvarka.


Pažymime, kad pateikdami nurodytus asmens duomenis, sutinkate, kad jie būtų naudojami aukščiau pateikta tvarka ir tikslais.